Doing Business in Thailand 泰国经商指南

玛泽(泰国)已经研究了泰国经济指南。为了提供给中资企业想准备到泰国东部经济走廊(Eastern Economic Corridor) 简称 ECC 或者 泰国的工业园区投资。
下面您可以免费下载的电子版。

08/03/18

泰国经商指南的内容 :

一般信息                                                 

外国投资法规                                             

政府奖励政策                                            

外国人可经营的企业实体                                  

设立与经营企业实体                                      

公司税                                                  

个人税                                                  

扣缴税                                               

双重课税协议                                              

销售,增值税与其他税务                                  

外国人间接投资                                          

信托             

实用信息    

                               

Want to know more?